Kaavoituksen työohjelma 2022

https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022532-3

Teksti: Seppo Holste (tästä artikkelista on lyhennetty versio
Keski-Espoon Sanomat 1/2022)

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kokouksessaan
19.1.2022 §3 kaupunkisuunnittelun työohjelmaa vuodelle 2022
ja hyväksyi sen useiden muutosesitysten ja äänestysten jälkeen.

 

Vuosittain laadittavassa Kaupunkisuunnittelun työohjelmassa esitetään Espoon yleis-, ja asemakaavoituskohteet, liikennesuunnittelun työkohteet ja maankäytön tarkastelut. Kaavoituskohteet on esitetty suunnittelualueittain ja tässä kirjoituksessa esitetään suunnittelualueen Vanhaa-Espoo-Kauklahti kohteita yleispiirteisesti ja painottaen Vanha--Espoota sekä siellä Espoon keskusta. Samoin esitetään lautakunnan antamat lähtökohdat suunnittelualueella valmisteilla oleviin asemakaavoihin.

 

Työohjelma toteuttaa Espoo-¬tarinan, MAL-sopimuksen, Espoon kaavoitusohjelman 2018–2021 ja Asunto-ohjelman 2018–2021 asettamia tavoitteita. Kaupunkisuunnittelun työohjelma on ennen kaikkea kaupunkisuunnittelukeskuksen sisäistä työskentelyä ohjaava työväline. Työohjelmaa voi pitää kaavoitusohjelman vuosittaisena tarkistuksena.

 

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun yleistavoitteena on liikenteen eri kulkumuotojen ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden tasapainoinen huomioiminen osana kaupungin kestävää kehitystä. Maankäytön ja liikenteen yhteissuunnittelussa ohjaavina tavoitteina ovat liikenneturvalliset ratkaisut, liikenteen sujuvuus ja toimivuus sekä liikenteen haittojen ehkäisy ja vähentäminen. Suunnittelussa ovat seuraavat kokonaisuudet ja kohteet:

 

Kävelyn edistäminen

Pyöräilyn tavoiteverkko

Joukkoliikenteen edistäminen

Lähijunaliikenteen varikko

Espoo–Salo-oikorata

Turunväylän kehittäminen ja aluevaraussuunnitelma välillä
Tuomarila ja Vt 2

 

Maankäytön tarkastelut

Maankäytön tarkastelut muodostavat yhtä asemakaava-aluetta laajempia kokonaisuuksia. Niitä käytetään eri tarkoituksiin. Maankäytön tarkastelut palvelevat yleiskaavoitusta ja niiden avulla voi arvioida myös yleiskaavojen ajantasaisuutta.

 

Hista

Histan alueen maankäytön kehitysmahdollisuuksien tarkastelu aloitetaan huomioiden Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tavoitteet. Tarkastelu liittyy Espoo–Salo-oikoradan suunnitteluun, jossa varaudutaan maankäytön kehittämiseen Histan aseman ympäristössä. Histan alueen suunnittelu ja toteutus on sidoksissa uuden raideliikenneyhteyden ja aseman sitovaan toteuttamispäätökseen.

 

Vantinkulma                                                                                                                      Vanttilantien varressa, Kauklahdenväylän itäpuolella sijaitsevalla alueella tarkastellaan erilaisia maankäytön vaihtoehtoja. Tarkoitus on lisätä asumistaalueella  yleiskaavaan perustuen. Työtä on edeltänyt Vantinkulman asemakaava ja asemakaavan muutos 522500, joka on muutettu maankäytön tarkasteluksi. Se on väljempi suunnittelun muoto, jonka tuloksena ei synny oikeusvaikutteista asemakaavaa.


Yleiskaavoitus

 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava

Yleiskaavassa varaudutaan Espoon kasvuun ja panostetaan täydennysrakentamiseen olemassa olevien palvelujen läheisyydessä ja luomalla edellytykset hyvälle joukkoliikenteelle. Kaavalla mahdollistetaan valtakunnallisesti tärkeän Turun suunnan ”Tunnin junan” eli Espoo–Salo-oikoradan toteuttaminen sekä uusien lähiliikenteen asemanseutujen rakentaminen Espoon Histaan ja Myntinmäkeen.

 

Yleiskaava hyväksyttiin kesällä 2021, jolloin hyväksymiskäsittelyn ulkopuolelle jätettiin osa yleiskaava-alueesta. Espoon keskus lähialueineen sekä Histan uloin lähialue ja Myntinmäki johtuen mm. Uusimaa-kaava 2050 maakuntakaavan valitusten käsittelyyn liittyvästä täytäntöönpanokiellosta. Hyväksytystä yleiskaavasta jätettiin 9 kaavavalitusta sekä Uudenmaan ELY-keskuksen oikaisukehotus. Oikaisukehotuksen johdosta yleiskaavasta tehtiin valtuustossa uusi hyväksymispäätös marraskuussa 2021. Yleiskaavaa koskevien valitusten käsittelyn hallinto-oikeudessa arvioidaan ajoittuvan vuoteen 2022.

 

Asemakaavoitus

Asemakaavoitus painottuu Espoo-tarinan mukaisesti kaupunkikeskusten kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen länsimetron, metron jatkeen, kaupunkiradan ja Raide-Jokerin ympäristössä. Kaupunkirakennetta tiivistämällä luodaan edellytyksiä uusien asuntojen ja työpaikkojen syntymiselle sekä palvelujen sijoittumiselle.

 

Espoon keskuksessa tiivistetään asemanseudun kaupunkirakennetta täydennysrakentamishankkeilla ja parannetaan asuinalueiden kulkuyhteyksiä. Kauklahdessa varaudutaan kaupunkiradan jatkamiseen ja kehitetään Lasihytin aluetta radan eteläpuolella monipuolisena keskusta-alueena.

 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tullessa lainvoimaiseksi varaudutaan pientalokaavoituksen vauhdittamiseen. Yleiskaavan pohjalta etenevien asemakaavojen aikataulutusta on tehty sillä oletuksella, että yleiskaava saa lainvoiman keväällä 2022.

Kaavoitus Espoon keskuksessa ja Vanha-Espoossa

  "Junaradan varrella sijaitseva Espoon keskus on Espoon uudistuva    sydän, jossa yhdistyvät erinomaiset liikenneyhteydet, monipuoliset    ja kehittyvät palvelut sekä suomalainen kulttuurimaisema."

 

1.Virastokeskus 610502 Alueen uudistamista suunnitellaan arkkitehtikilpailun avulla. Espoolaistentalo palvelee päättäjiä, kaupunkilaisia ja kaupungin työntekijöitä. Alueelle suunnitellaan myös asumista. Samalla kehitetään kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. → OAS ja kaavan valmisteluaineisto nähtäville kevätkaudella 2022.

2. Espoon keskus I B 610104 Tavoitteena on Espoon virastokeskuksen pohjoispuolella sijaitsevien huonokuntoisten asuinrakennusten korvaaminen uusilla. Maankäyttöä tehostetaan lisäämällä rakennusoikeutta. Suunnittelu liittyy Espoon keskuksen alueen uudistamiseen. Suunnittelu etenee Virastokeskuksen alueen aikataulun mukaan. → Kaavaehdotus nähtäville  2023.

4. Jokisilta 613900                                                                                                      Kaavoitustyö on päättynyt 4.1.2022. Asemakaavoituksen tavoitteena oli mahdollistaa asuinrakentaminen Itäisen Jokitien lähiympäristöön. Suojeltavat rakennukset ja Espoonväylän vaatima katualue olisi huomioitu. Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan, mutta päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, joka kumosi 16.11.2021 asemakaavan. Kaupunki ei hae muutosta päätökseen, joten kaavoitus päättyi.

6. Espoontori 613802 Tavoitteena on Espoontorin kauppakeskuksen laajentuminen. Alueelle suunnitellaan uutta hypermarketia ja muuta liike-, palvelu- ja työtilaa sekä asuinrakentamista. Suunnittelussa huomioidaan pyöräily ja kävely, joukkoliikenneterminaali ja liityntäpysäköinti. Asemakaavan muutosehdotus palautuu sopimusneuvotteluista uudelleen valmisteluun. → Kaavaehdotus uudelleen nähtäville syyskaudella 2022.

7. Kaupunginkallionrinne 613700 Asemakaavalla ja asemakaavan  muutoksella mahdollistetaan Espoon keskuksen tuntumassa sijaitsevan mäkialueen muuttaminen kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Asemakaavaan otetaan mukaan myös Keskuspuiston aluetta ja varmistetaan sen säilyminen rakentamattomana alueen luontoarvojen säilyminen sekä uudisrakentamisen sovittaminen ympäröivään pientaloasutukseen ja laajemmin maisemaan. → Kaavaehdotus nähtäville 2023.

8. Kiltaveljenmäki 610600 Tavoitteena on mahdollistaa päiväkodin ja uusien asuntojen rakentaminen Sunantien länsipuoliselle metsäiselle mäelle.  → OAS ja kaavan valmisteluaineisto nähtäville kevätkaudella 2022.

10. Suvelanristi 614100 Yksityinen maanomistaja suunnittelee asuinrakentamista mäelle Siltakadun ja Kirkkojärventien risteyksen viereen. Sijainti on palveluiden ja liikenneyhteyksien kannalta keskeinen, mutta alueen maastonmuodot ja ympäröivät liikennealueet luovat suunnitteluun haasteita. Suunnittelussa huomioidaan ratakuilun leventämisen tarve kaupunkiradan myötä sekä luonto- ja virkistysyhteyksien jatkuvuus. → OAS ja kaavan valmisteluaineisto nähtäville kevätkaudella 2022.

12. Söderskoginaukea 432300 Espoon kaupunki suunnittelee Espoonväylän eli Kehä III:n ja Länsiväylän yhdistävän pääkadun keskiosaa. Tavoitteena on mahdollistaa Espoonväylän rakentaminen. Alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot sekä Keskuspuisto ja siihen liittyvät virkistysja luontoarvot huomioidaan suunnittelussa. Lautakunta on vuonna 2013 asettanut erityisiä tavoitteita ja lähtökohtia kaavoitukselle→ Hyväksymiskäsittelyyn kevätkaudella 2022.

15. Miilukorpi II 631900 Alueelle suunnitellaan uusi maastonmuotoja mukaileva pientaloalue. Alue sijaitsee Kehä III:n ja Nupurintien pohjoispuolella, osana Karhusuon laajempaa aluekokonaisuutta. Kaavoituksella varmistetaan alueen suojelukohteiden, virkistys- ja  luontoarvojen, sekä ekologisten yhteyksien kannalta merkittävimpien yhteyksien ja ulkoilureittien toteutuminen. Kaavoituksella myös parannetaan alueen liikennejärjestelyjä. → Kaava hyväksytty, valitus.

21. Lasihytti 522400 Kauklahden aseman eteläpuoliselle teollisuus- ja varastoalueelle suunnitellaan keskustamaista asuinrakentamista, palveluja, puistoja ja joukkoliikenneterminaali. Radan pohjoispuolelle lisätään liityntäpysäköintiä ja suojellaan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöalueeseen (RKY) kuuluva Kauklahden asemarakennus. Lautakunta on vuonna 2019 asettanut erityisiä tavoitteita ja lähtökohtia kaavoitukselle.→ Hyväksymiskäsittelyyn kevätkaudella 2022.

23. Kauklahdenväylä 512900 Espoon kaupungin tavoitteena on muuttaa Kauklahdenväylä kaduksi.  Nyt tehtävä kaavoitus koskee sitä osaa Kauklahdenväylästä, jota ei ole aiemmin kaavoitettu kaduksi. Kaavoitus mahdollistaa kadun leventämisen tulevaisuudessa tarpeen niin vaatiessa. → OAS ja kaavan valmisteluaineisto nähtäville kevätkaudella 2022.

Sokinsuonkujan asuin- ja liikerakentaminen Suvelassa                                                Nykyisten liike- ja palvelurakennusten tilalle suunnitellaan asuinrakentamista ja uusia palveluita. Kaavoituksessa tarkastellaan myös Kirstin koulun tonttia osana alueen kehittämistä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä vuonna 2019 ja kaavaan liittyen on järjestetty asukastilaisuuksia sekä vuonna 2019 että 2020. Kaavan suunnitteluryhmä laatii saadun palautteen ja maanomistajien tavoitteiden perusteella uuden kaavan valmisteluaineiston ja pyytää  siitä asukkaiden viralliset mielipiteet. Sen jälkeen laaditaan asemakaavaehdotus.

 

Hepokorvenkallion datakeskus

Fortum suunnittelee alueelle datakeskusta, jonka hukkalämpöä voidaan hyödyntää lämmöntuotannossa. Alue sijaitsee Hepokorven ja Tollinmäen  asuinalueen välissä, Kehä III:n pohjoispuolella. Valtuusto hyväksyi kaavan 15.11.2021. Kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen.

Työohjelmassa on erikseen listattu Espoon keskuksen 32 ja Kauklahden 28 vireillä olevaa kaavoituskohdetta. Listaukset ovat osittain päällekkäisiä, mutta niissä on myös hankkeita, jotka tosiasiallisesti eivät ole vireillä, vaikka ovatkin luetteloissa esimerkiksi Jokisilta, Sokisuonkujan asunto- ja liikerakentaminen tai Lindholmin kolmio ja Kotikyläntien uudistaminen.

 

 

keski-espoo -seuran logo